Tác giả :
     
        BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
         THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

                Số: /TB-ĐHSPKT
                Tp.Hồ Chí Minh, ngày10 tháng 10 năm 2016

THÔNG BÁO
Về việc quy định treo băng rôn, phướn trong Trường
Kính gửi: Các đơn vị

     -  Căn cứ Luật quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21/6/2012 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc ban hành Luật Quảng cáo.
     -  Căn cứ Thông tư số 154/2009/TT-BTC ngày 30/7/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo.
     -  Theo chức năng nhiệm vụ và đề nghị của Phòng Truyền thông về việc quản lý các hoạt động tuyên truyền, thông tin và quảng cáo tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh ngày càng nề nếp, ổn định và đảm bảo mỹ quan.
     Hiệu trưởng quy định treo băng rôn, phướn trong Trường như sau:
1. Điều kiện treo băng rôn, phướn
     -  Nội dung băng rôn theo kế hoạch, tờ trình,… của đơn vị đã được Ban Giám Hiệu duyệt (giấy tờ kèm theo).
     - Vị trí treo: Tại lối vào cổng chính, các trụ cột đã được nhà Trường xây dựng. Những đề xuất treo ở vị trí khác tùy theo nội dung Phòng Truyền thông sẽ xem xét.
     -  Băng rôn phải đúng qui chuẩn.Thời gian treo không quá 15 ngày làm việc.
2. Qui chuẩn: Băng rôn dập 2 đầu có viền để xỏ gỗ vào treo, không đục lỗ.

 

Băng rôn ngang

Phướn dọc

Băng rôn cổng

Chiều dài

6 – 6.5m

0.8m

5.3m

Chiều cao

 1 – 1.2m

1.6m

0.9m


* Bước 1:
     
Đơn vị gửi giấy đề nghị (theo biểu mẫu trên Website Phòng Truyền thông pmo.hcmute.edu.vn) kèm maket băng rôn về Phòng Truyền thông qua địa chỉ Email: thanhpk@hcmute.edu.vn. Phòng Truyền thông sẽ trả lời sớm nhất có thể.
* Bước 2:
     - Đơn vị tự treo: đơn vị tiến hành in băng rôn, treo và phải chỉnh sửa, tháo gỡ theo đúng quy định của trường. 
     - Đơn vị nhờ treo: đơn vị tiến hành in - gửi băng rôn + gửi phí hỗ trợ cộng tác viên (treo & tháo gỡ) về Phòng Truyền thông trước khi treo ít nhất 2 ngày.
     Phí hỗ trợ Cộng tác viên treo, gỡ:

Băng rôn ngang

Phướn dọc

Băng rôn cổng

80.000 đ

30.000 đ

200.000đ


     Đề nghị trưởng các đơn vị triển khai nội dung thông báo đến toàn thể viên chức và người lao động trong đơn vị để cùng thực hiện. Thông báo có hiệu lực từ ngày ký, mọi quy định trước đây trái với Thông báo này đều được bãi bỏ./.
                                                                                              HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:                                                                                            (Đã ký)
  - Như kính gửi;
   - Lưu VT; P.TT.                          PGS.TS Đỗ Văn Dũng

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Truy cập tháng: 7,721

Tổng truy cập:100,921

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (+84 - 028) 38969340 - Số nội bộ: 8681 / 8680

E-mail: pmo@hcmute.edu.vn